پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"دار الکفر"واژه زیر را بکار ببرید:

سرزمین کفار