پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"درجات امر و نهی قلبی"واژه زیر را بکار ببرید:

مراتب امر و نهی قلبی