پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی در لقطه

وابسته

نفقه لقیط

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 41، 110
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 202
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 234
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 287
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 486
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه (223-224)