پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دعوی در حد زنا، مسقطات حد زنا ( فقه )

وابسته

اکراه بر زنا، دعوی زوجیت در زنا، دعوی شبهه در زنا

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 460
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 376
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 171
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 8
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 238