پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دور انداختن لقیط بعد از التقاط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نبذ لقیط بعد از التقاط

اعم

احکام لقطه

وابسته

رد لقطه به مکان التقاط

منابع

  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 283
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 186