پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذبیحه سر زمین کفار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذبیحه بلاد کفار

اعم

احکام کفار ( فقه )، ذبیحه

وابسته

ذبیحه سر زمین اسلام، سرزمین کفار

منابع

  • المجموع فی شرح المهذب جلد 9 : صفحه 79
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 154
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 435
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه (104-105)