پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ربای قرضی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ربا در قرض

اعم

احکام قرض، ربا ( فقه )

اخص

عشیات
به لحاظ نوع ربا:
ربای تولیدی، ربای مصرفی

وابسته

ربای معاملی ( فقه )، قرض ( عقد )، قرض ربوی ( فقه )

منابع

 • جلد magazines.iict.ac.ir جزء uploads : صفحه 5_51_58_11.2.pdfindex.php?catid=50
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 19 : صفحه 274
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 178
 • الربا فقهیا و اقتصادیا : صفحه 72، 187
 • الفتاوی المیسرة : صفحه 257
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 536، 653
 • توضیح المسائل : صفحه 409
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 336
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 177
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2025
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 283
 • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 297
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 73