پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ربا بین مسلمان و کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ربا بین کافر و مسلم

اعم

احکام کفار ( فقه )، مستثنیات ربا ( فقه )

اخص

ربا بین مسلمان و حربی، ربا بین مسلمان و ذمی

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 19 : صفحه (258-259)، 262
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 439
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 539
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 281
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 384
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 252
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 490
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 328[۱]