پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال انسان ( فقه )

اخص

ابلاغ ( فقه )
به لحاظ متعلق:
رساندن بخار غلیظ به حلق، رساندن خمس به امام ( ع )، رساندن دود غلیظ به حلق، رساندن غبار غلیظ به حلق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه رساندن به زیرصفحه رساندن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.