پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"رسم الخط مصاحف"واژه زیر را بکار ببرید:

رسم قرآن