پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

وثیقه بر دین: گرو گرفتن) رهن (بر دین ثابت، قبل و یا مقارن رهن صحیح است و بر دین ثابت پس از رهن، صحیح نیست. 34

بنابر مشهور، از شرایط مالی که به عنوان وثیقه) رهن (نزد کسی گذاشته

می‏شود، عین و مملوک بودن آن است؛ به گونه‏ای که امکان قبض آن وجود داشته باشد؛ بنابر این، رهن گذاشتن دین صحیح نیست35) ر رهن (.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 683

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «رهن ( مرهون )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استیثاق، رهان ( مرهون )، رهینه، عین مرهون، گرو، گروگان، مال مرهون، محل رهن، مرهون، وثیقه دین

اعم

ارکان رهن، محل ( متعلق )

اخص

رهن مال زکوی

وابسته

آیه رهن، اتلاف رهن، اجاره رهن، اجرت رهن، احکام رهن، ارث حق رهن، استخدام رهن، استیمان وارث رهن، اشتراط در قرض، اشتراط در نکاح، امانت رهن، انتزاع رهن، انتفاع از رهن، انتقال رهن، بیع رهن، بینه رهن، تبدیل رهن، تدبیر (آزادی برده )، تصرف در رهن، تصرف راهن، تضییع رهن، تقاص از رهن، تلف رهن، ثمره رهن، جنایت رهن، جنین مرهون، جهل به رهن بعد از مرگ مرتهن، حبوه مرهون، حق الرهانه، حق نگهداری وثیقه رهن، خمس رهن، خیانت مرتهن ( فقه )، دعوی در رهن، دعوی در مرهون، رد رهن، رهن ( عقد )، رهن بدل رهن، رهن ثمن رهن، رهن مرهون، زراعت در رهن، زکات رهن، شرایط رهن، صدقه رهن، صفات رهن، ضمان با رهن، ضمان در رهن، عاریه رهن، عتق رهن، عیب رهن، عینیت رهن، غرس در زمین رهنی، غصب رهن، غَلَّه رهن، فک رهن، قبض رهن، قرض بدون رهن، قسمت رهن، متعاقدان رهن، مطالبه رهن بعد از پرداخت دین، مکاتبه رهن، مملوکیت رهن، منافع رهن، مهریه رهن، نفقه رهن (مرهون)، نگهداری رهن، نماء رهن، نِتاج رهن، هبه رهن، هبه مرهون، هزینه رهن، ودیعه رهن، وصیت به مرهون، وصیت در رهن، وقف رهن، وکالت در رهن

== منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 51
 • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 491
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 175
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 8، 9
 • تحریرالمجله جلد 1-2 : صفحه 249، 294، 309
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 3
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 341، 484، 583، 595، 597، 735
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 44، 48، 86
 • حاشیة المکاسب : صفحه 583
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 343
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 84، 91، 129، 135، 139، 151، 165
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 110
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 75
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 683
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 472
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 389
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 25
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 25
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 416
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2704، 3142
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 128، 142، 155
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 52
 • مصباح الفقیه جلد 14 : صفحه 541، 546
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه (121-123)، 134