پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

روزه عاجز

اخص

روزه زن سالخورده، روزه مرد سالخورده

وابسته

افطار سالخورده، رخصت ترک روزه سالخورده، کفاره روزه سالخورده، مرد سالخورده

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روزه سالخورده به زیرصفحه روزه سالخورده/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 80
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 14، 95، 129
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 156، 182، 201، 293، 319، 350، 362
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 321