پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

روزه زن سالخورده، روزه قضا

وابسته

افطار سالخورده، روزه قضای مرد سالخورده، زن سالخورده

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 95، 109
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 293
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 248