پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «روزه واجب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

روزه فرض، روزه مفروض

اعم

روزه ( فقه )، واجبات

اخص

روزه بدل بدنه، روزه واجب مسافر
به لحاظ نوع روزه:
روزه بدل قربانی، روزه پدر بر پسر بزرگ، روزه سوم اعتکاف، روزه عهد، روزه قسم، روزه قضای واجب، روزه کفاره، روزه ماه رمضان ( فقه )، روزه نذری
به لحاظ نوع واجب:
روزه واجب تخییری، روزه واجب سببی، روزه واجب غیر سببی، روزه واجب غیر معین، روزه واجب مرتب، روزه واجب مشروط، روزه واجب مضیّق، روزه واجب مطلق، روزه واجب معیّن

وابسته

روزه استیجاری، روزه حرام، روزه مباح، روزه مستحب، روزه مستحبی با روزه واجب، روزه مکروه، عدول از روزه واجب، نذر روزه واجب، نیابت در روزه واجب، نیت روزه واجب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه روزه واجب به زیرصفحه روزه واجب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 28 : صفحه 10
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 85
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 352
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 9، 12، 20، 85، 88، 117، 126، 141، 142، 155، 188
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 223، 270، 347، 355، 374
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 جزء 3 : صفحه 15، 34، 79، 124، 133، 153، 161، 175
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 7، 335
  • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 588