پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"روزه پیرزن"واژه زیر را بکار ببرید:

روزه زن سالخورده