پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ظهار، روزه کفاره

وابسته

کفاره ظهار

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 10، 11، 12، 88، 89
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 3، 15، 34، 79، 124، 153، 175، 185، 205، 229، 252، 358