پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، انفال ( فقه )، زمین ( فقه )

وابسته

تقبیل زمین رها شده کفار، زکات زمین رها شده کفار، طسق زمین، کافر ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 84
  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 4 : صفحه 335
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 185
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (176-181)
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 306
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 478
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 336