پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زن سالخورده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پیر زن، پیره زن، زن پیر، شیخه، عجائز، عجایز، عجوز، عجوزه

اعم

زن ( جنس )، سالخورده

وابسته

آمیزش زن سالخورده، جواب سلام زن سالخورده در نماز، حجاب زن سالخورده، خروج پیر زن برای عیدین، روزه زن سالخورده، روزه قضای زن سالخورده، مرد سالخورده، مصافحه با زن سال خورده، نکاح با سالخورده، نگاه به زن سالخورده، نگاه سالخورده به نامحرم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زن سالخورده به زیرصفحه زن سالخورده/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 294
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-2 : صفحه 95، 109
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 293
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 248