پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"زکات ضال"واژه زیر را بکار ببرید:

زکات لقطه