پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، زیادی

اخص

زیادی به زیادی اجل دین
به لحاظ اشتراط:
زیادی در قرض با شرط، زیادی در قرض بدون شرط
به لحاظ نوع زیادی:
زیادی حکمی در قرض، زیادی عینی در قرض

وابسته

اشتراط در قرض، پرداخت زیادی در قرض، پرداخت قرض، ربا ( فقه )، قرض ( عقد )، مال القرض

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 280
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 116، 118
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 161
 • المحلی جلد 8 : صفحه 77
 • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 135
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 4
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 150
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (653-654)، 654
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 7، 13
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 27، 32، 62، 67
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 7
 • غنیة النزوع : صفحه 239
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 59، 63
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 534
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه (60-61)
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 190، 200
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 73[۱]