پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سرزمین کفار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بلاد کفار، دار الکفر، سرزمین کفر ( فقه )

اعم

بلد

اخص

سرزمین کفار حربی ( فقه )، سرزمین کفار غیر حربی ( فقه )

وابسته

احیای زمین کفار، احیای موات، اقامت در سرزمین کفار، پوست سرزمین کفار، پیه سرزمین کفار، تخلّی رو به قبله، ذبیحه سر زمین کفار، زمین سرزمین کفار، سرزمین اسلام ( فقه )، سهم غنیمت اسب سوار، گنج سرزمین کفار، گوشت رها شده، گوشت سرزمین کفار، لقطه سر زمین کفار، لقطه مال در سرزمین کفار، لقیط بین مرز مسلمین و کفار، لقیط سرزمین کفار، مشترکات سرزمین کفار، هجرت از سرزمین کفار

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سرزمین کفار به زیرصفحه سرزمین کفار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 67
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 476