پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"سرپرستی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

ولایت ( فقه )