پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سلامت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تندرستی ( فقه )، سلامتی ( فقه )، صحت ( سلامت )

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

سلامت از بی هوشی، سلامت از جنون، سلامت از خواب، سلامت از مستی، سلامت چشم، سلامت حاضنه، سلامت روزه دار، سلامت عبد کفاره، سلامت قاضی از کری، سلامت قاضی از لالی، سلامت قربانی حج، سلامت مال زکوی، سلامت مجاهد، سلامت مجنی علیه، سلامت ملاعنه، سلامت نمازگزار جمعه، سلامت واهب از مرض الموت

وابسته

آشامیدن ایستاده در روز، بیماری ( فقه )، عطیه در سلامت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سلامت ( فقه ) به زیرصفحه سلامت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.