پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"سلطه ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

استیلا ( فقه )