پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سهل انگاری در تعریف لقطه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تساهل در تعریف لقطه

اعم

احکام لقطه، سهل انگاری ( فقه )

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 353
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 352، 377
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 226
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 331
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 324