پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خیار، شرایط سیاسات

وابسته

جهل مغبون به قیمت، خیار غبن ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 522
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 11 : صفحه 69
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 294
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه 42، 43
  • کتاب البیع جلد 4 : صفحه 281، 297
  • کتاب المکاسب جلد 5 : صفحه 166، (169-170)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 403
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 203
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 137، 138