پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صید، شرایط سیاسات

اخص

به لحاظ آلت صید:
استقلال آلت در صید، تعلیم سگ، صید با آهن
به لحاظ صیاد:
ارسال آلت بر صید، تسمیه در صید وقت ارسال
به لحاظ صید:
استناد مرگ به صید، خودداری صید از استیلا

وابسته

اسلام صیاد، تسمیه در صید ماهی، تسمیه در صید ملخ، صید ( ازهاق روح )، صید ( استیلا )، مسارعت به سوی صید بعد از ارسال، وحدت آلات صید، وحدت صیاد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط صید به زیرصفحه شرایط صید/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 18
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 93
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 19، (46-47)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 111، 143، 152، 163، 243، 267
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 5
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 5، 57
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 25