پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مسابقه، شرایط عقود

اخص

به لحاظ آلت مسابقه:
ارسال دفعی حیوان، امکان اصابت، تساوی جنس حیوان مسابقه، تساوی در عدد اصابت، تساوی در عدد رمی، تماثل جنس آلات رمی، علم به تعداد تیر مسابقه، قابلیت طی مسافت، مسابقه با سواری حیوان
به لحاظ عقد:
تعیین مسابقه، صیغه مسابقه، عدم شرط فاسد در مسابقه، عوض برای متسابقان
به لحاظ متسابقان:
اختیار متسابقان، بلوغ متسابقان، تراضی متسابقان، عدم حجر متسابقان، عقل متسابقان، قابلیت متسابقان برای جنگ، قدرت مسابقه، قصد مسابقه

وابسته

تعیین آغازگر رمی، تعیین تیر، تعیین سواره مسابقه، تعیین کمان، تعیین نوع رمایه، حیوان مسابقه، محلل مسابقه، مسابقه ( عام )

منابع

 • الفقه جلد 60 : صفحه 332، 347
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 11 : صفحه 132
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 363، 370
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 325، 346
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 226، 229
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 205، 208
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 237، 238
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 236، 237
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 373، 378
 • کلمة التقوی جلد 5 : صفحه 365
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 173، 177
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6 : صفحه 92، 96
 • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 283