پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وصیت، شرایط عقود

اخص

به لحاظ موصی به:
حضور موصی به، عدم وصیت به اکثر از ثلث، قابلیت انتفاع موصی به، مشروعیت مصرف موصی به، ملکیت موصی به ( فقه )
به لحاظ موصی له:
حضور موصی له، صحت تملک موصی له
به لحاظ موصی:
اختیار موصی، اسلام موصی، اهلیت تصرف موصی، بلوغ موصی، حریت موصی، رشد موصی ( فقه )، عدم خودکشی موصی، عقل موصی
به لحاظ وصی:
بصیرت وصی، عدالت وصی ( فقه )، کفایت وصی
به لحاظ وصیت:
اشهاد بر وصیت، صیغه وصیت

وابسته

ارکان وصیت، انتفاء آبای موصی له، تعیین موصی به ( فقه )، تعیین موصی له ( فقه )، تعیین وصی، تغییر شرایط وصیت، حربی نبودن موصی له، علم به وجود موصی له، وصیت ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 407، 558
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 298
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 5 : صفحه 22، 23، 68، 72
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 7 : صفحه 210
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 168
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 58، 59
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 95، 96
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 73
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10 : صفحه 33، 41، 99
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 263
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 22، 127، 129، (179-180)، 191، 208، 337، 339
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 343، 359، (367-368)، 372، 373
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 244، 255
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 157، 159، 176
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 188، 206
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 67، 70، 78
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه (579-583)
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه (169-165)