پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"شرط مذکور در عقد"واژه زیر را بکار ببرید:

شرط ضمن عقد ( فقه )