پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"صفات قرآن ( علوم قرآنی )"واژه زیر را بکار ببرید:

اسامی و صفات قرآن