پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

بو
خام
خشن
ذوب

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صفات ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اوصاف ( فقه )، صفت ( فقه )، وصف ( فقه )

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

اخص

آبرو، آشکار، آلودگی، آمادگی، ابهام ( مبهم )، اتحاد ( فقه )، اتصال ( فقه )، اثر ( فقه )، احصان ( همسر دار )، اختلاط ( فقه )، اختلاف ( غیر دعوی ) ‌، اختیار ( صفت )، اخلاق ( فقه )، استغناء ( عدم احتیاج )، استقلال ( فقه )، استمرار، اصلی، اطلاق ( فقه )، اعتدال ( فقه )، اعتصام، اعلمیت، اغتلام، افاقه، افضلیت، امانت ( ضد خیانت )، امکان ( فقه )، امنیت ( فقه )، انتساب ( فقه )، انتفاء، اندوه ( فقه )، انفراد، انقباض، انوثیت، اهلیّت، ایسار، اِسفار، اِعسار، بو، پاکدامنی ( فقه )، پنهانی، تار و پود، تاریکی، تازه، تداخل ( فقه )، ترادف ( فقه )، ترتیب ( فقه )، ترجیع ( تکرار شهادتین اذان )، ترجیع ( چرخش آواز در گلو )، تزلزل، تساوی ( فقه )، تشفی، تعدد ( فقه )، تعذر، تغیر ( فقه )، تفاضل، تقارن ( فقه )، تکلیف ( فقه )، تمایل، تنفر، تنگی، تَقَلُّص، ثیبوبت، جاهلیت، جنس ( فقه )، جهل ( فقه )، جوانی، چاقی، چموشی، حقیقت ( فقه )، حیات ( فقه )، حُسْن ( فقه )، خالص ( فقه )، خام، خستگی، خسف زمین، خشکی، خشم ( فقه )، خشن، خشوع ( فقه )، خضوع ( فقه )، خوف ( فقه )، داغ ( سوزان )، ذکوریت، ذلت ( فقه )، ذوب، رأفت ( فقه )، راتب، ربوی، رحمت ( فقه )، رنگین، روشنایی، زوال، زیادی، زیبایی ( فقه )، سالخوردگی، سایر، سرایت، سنگینی، سیری، شادی ( فقه )، شیاع ( مشاع )، صباوت، صفات استحاضه، صفات اصابت، صفات امین رهن، صفات حروف قرائت نماز، صفات حیض، صفات خدا ( فقه )، صفات رهن، صفات زوجین، صفات سه گانه نجاست، صفات شاهد، صفات شتر دیه، صفات عبادت، صفات لقطه، صفات مال الشرکه، صفات مبیع، صفات متنجس، صفات مستحق زکات، صفات مغصوب، صفات منی، صفات نیکوی حامل قرآن، صفات هلال، صفات وکالت، طعم ( فقه )، ظن ( فقه )، عدالت ( فقه )، عدم ( فقه )، عصبیت ( فقه )، عصمت ( فقه )، علم ( فقه )، عیب ( فقه )، غایت ( فقه )، غصبیت، غفلت ( فقه )، غلبه ( فقه )، غلظت صوت، فراوانی، فصال، فقاهت، فقر ( فقه )، قحطی، کبودی، کیفیت ( فقه )، لزوجت محل، متلاشی، مراتب، مصلحت ( فقه )، معیوب، مغشوش، مقام ( منزلت )، مماثلت ( فقه )، ممسوح ( ساییده شده )، مملوکیت، منافع ( فقه )، میانه روی ( فقه )، میل ( خواست )، نسیان ( فقه )، نسیه، نعوظ، نقصان ( فقه )، نیاز ( فقه )، هنر، وسط ( فقه )، یأس ( فقه )، یائسگی

وابسته

بیع به وصف، طلاق خلع به صفت، طلاق معلق بر صفت

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 41