پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"صلاحیت تملک عوضان"واژه زیر را بکار ببرید:

مالیت عوضان