پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «صیغه قرض» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقد دین

اعم

ارکان قرض، ایجاب و قبول قرض، صیغه ( ایجاب و قبول لفظی )

وابسته

قرض ( عقد )، قرض معاطاتی

منابع

 • جلد 2 : صفحه 117
 • الجامع العباسی : صفحه 143
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 109
 • الدرالمنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود : صفحه 127
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 320
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 12
 • الشرح الکبیر : صفحه 114
 • اللمعة الدمشقیة : صفحه 114
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 3 : صفحه 273
 • المصادر الفقهیة جلد 25 : صفحه 5
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 4
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 199، 200، 449
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 453
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 52
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 648، 652
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 5، 7
 • جامع الشتات جلد 3 : صفحه 15، 16
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 20
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 3
 • حاشیة اعانة الطالبین جلد 3 : صفحه 60
 • رسائل المحقق الکرکی جلد 1 : صفحه (187-188)، 188
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 5
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 324
 • کفایة الاحکام : صفحه 103
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 15
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 58
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه (439-440)، 441
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه (712-713)، 713
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 202
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 53، 71