پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ضمانت"واژه زیر را بکار ببرید:

ضمان بالمعنی الاعم