پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ضمان بالمعنی الاخص» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تعهد به مال، ضمان ( خاص )، ضمان مال، کفالت ( مال )، کفالت به مال

اعم

ضمان بالمعنی الاعم

اخص

ضمان اکراهی، ضمان با رهن، ضمان خسارات دادرسی، ضمان در معاملات، ضمان عمر، ضمان کافر، ضمان معاطاتی، ضمانت نامه بانکی
به لحاظ اذن:
ضمان اذنی، ضمان تبرعی
به لحاظ اطلاق:
ضمان مشروط، ضمان مطلق
به لحاظ اعسار ضامن:
ضمان معسر، ضمان موسر
به لحاظ تعلیق:
ضمان معلق، ضمان منجز
به لحاظ جنسیت ضامن:
ضمان زن، ضمان مرد
به لحاظ حجر ضامن:
ضمان احمق، ضمان بیمار، ضمان سفیه، ضمان کودک، ضمان مجنون، ضمان مفلس
به لحاظ حریت ضامن:
ضمان حرّ، ضمان عبد
به لحاظ صیغه:
ضمان اشاره‌ای، ضمان کتبی
به لحاظ ضامن:
ضمان جاهل، ضمان دافع، ضمان دلال، ضمان شاهد، ضمان شریک، ضمان صاحب خیار، ضمان صاحبان حرف، ضمان عاقله ( فقه )، ضمان قاضی، ضمان کمک کننده، ضمان لال، ضمان مبرسم، ضمان معلِّم، ضمان مفتی، ضمان مقاص، ضمان ملتقط، ضمان موصی، ضمان نائم، ضمان نگهبان، ضمان وارث، ضمان وصی، ضمان وکیل، ضمان ولی
به لحاظ طرفین ضمان:
ضمان اشتراک، ضمان انفراد، ضمان تشریکی
به لحاظ طول وعرض:
ضمان طولی، ضمان عرضی
به لحاظ قصد ضامن:
ضمان بی هوش، ضمان ساهی، ضمان غافل، ضمان مست
به لحاظ قیمی ومثلی:
ضمان به قیمت، ضمان به مثل
به لحاظ مباشرت و تسبیب:
ضمان تسبیبی، ضمان مباشری
به لحاظ مضمون:
ضمان از اجیر، ضمان از حواله پذیر، ضمان از سفیه، ضمان از شریک، ضمان از فقیر، ضمان از کودک، ضمان از مجنون، ضمان از مدعی علیه، ضمان از مدیون، ضمان از مستاجر، ضمان از مستعیر، ضمان از مضارب، ضمان از مفلس، ضمان از میت، ضمان از وصی، ضمان از وکیل
به لحاظ مضمون عنه:
ضمان اضرار در راه، ضمان اعمال، ضمان انتفاع، ضمان جزیه، ضمان جوایز ظالم، ضمان حق، ضمان خراج، ضمان درک، ضمان دیه، ضمان دَین، ضمان ذمه، ضمان زکات، ضمان زمین مشفوع، ضمان صید، ضمان عوض خلع، ضمان غنیمت جنگی، ضمان غیر قابل تملک، ضمان فلزات، ضمان قربانی، ضمان کالای کشتی، ضمان کلی در معین، ضمان لقطه، ضمان ما لم یجب، ضمان ما ینقصه التفریق، ضمان مال الکتابت، ضمان مال ذمی، ضمان مال مسلمان، ضمان مثلی، ضمان مجهول، ضمان مشفوع، ضمان معدن، ضمان مقاسمه، ضمان مقبوض به سوم، ضمان مقبوض به عقد فاسد، ضمان منافع، ضمان مهریه ( فقه )، ضمان نفقه
به لحاظ معلومیت:
ضمان معلوم
به لحاظ موجب:
ضمان احراق، ضمان ارسال آب، ضمان ارش، ضمان اعتدا، ضمان ترساندن، ضمان تصادفات، ضمان تلف، ضمان تنجیس قرآن، ضمان تنجیس مسجد، ضمان جنایت، ضمان چاه در راه، ضمان حفر چاه، ضمان ساخت در راه، ضمان ساخت در ملک غیر، ضمان سرقت، ضمان سعایت به ظالم، ضمان سقوط اشیا، ضمان عین، ضمان غرس در راه، ضمان غرور، ضمان قسامه، ضمان کتمان شهادت، ضمان کسر وزن، ضمان منع، ضمان نقل خمس، ضمان نهادن چاقو، ضمان نهادن سنگ، ضمان ولوغ سگ
به لحاظ نوع:
تضمین ( فقه )، ضمان اصلی، ضمان تسلسل، ضمان تهاتری، ضمان جعلی، ضمان حسبه، ضمان حیلوله، ضمان دوری، ضمان عقدی ( فقه )، ضمان قهری، ضمان متقابل، ضمانت بانکی

وابسته

احکام ضمان، اذن ضمان، ارکان ضمان، اضرار جمعی، اقاله ضمان، اقرار به ضمان، ایقاعات ( فقه )، تضامن، تعلیق ضمان، تلف جهیزیه در خانه زوج، تلف ما یملک، تهاتر در ضمان، خیار شرط در ضمان، رجوع از ضمان، صلح در ضمان، صیغه ضمان، ضمانت نامه، غرامت ضمان، غصب موقوفات، فسخ ضمان، قاعده ضمان الید، قاعده ضمان قبل از اقباض، قبول ضمان، قرار ضمان، مال ( فقه )، مشروعیت ضمان، مضمون، مضمون عنه، مضمون له، نوشتن ضمان

== منابع ==index.php?catid=50

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 3
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 113
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 25
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 308
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 113
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 107
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 282
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 171
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 244
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 212