پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ضمان تضامنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ضمان خیار

اعم

احکام خیار، ضمان عقدی ( فقه )

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 420
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2399، 2402