پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ضمان خیار"واژه زیر را بکار ببرید:

ضمان تضامنی