پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ضمان در اجاره

وابسته

اجاره مشروط، اشتراط در اجاره، تضمین مستاجر، ضمان از مستاجر، ضمان موجر، مستاجر

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 306
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 211، 225
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2415
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 69
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 115