پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ضمان ( عام )"واژه زیر را بکار ببرید:

ضمان بالمعنی الاعم