پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طهارت با آب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آب کشی ( طهارت )

اعم

احکام آب، طهارت ( فقه )

اخص

طهارت آبی، طهارت با آب گرم شده خورشید، طهارت با آب مباح، طهارت با آب مشتبه، طهارت با آب مملوک، طهارت با غساله
به لحاظ اطلاق:
طهارت با آب مضاف، طهارت با آب مطلق
به لحاظ طهارت آب:
طهارت با آب پاک، طهارت با آب متنجس
به لحاظ مقدار آب:
طهارت با آب قلیل، طهارت با آب کثیر
به لحاظ نفوذ پذیری:
طهارت اشیای غیر قابل نفوذ، طهارت اشیای قابل نفوذ
به لحاظ پاک شده:
طهارت زمین با آب، طهارت ظرف با آب، طهارت کفش با آب، طهارت کوزه با آب، طهارت گِل با آب، طهارت لباس با آب، طهارت نبات با آب، طهارت نمک با آب

وابسته

آب، آلات تحصیل آب، بقای ذرات متنجس، دوران بین وضو و ستر عورت، دوران طهارت با آب و وقت نماز، دوران وضو و استقبال در نماز، شرایط طهارت با آب، شستن متنجس، ضرر طهارت با آب، طهارت با غیر آب، طواف با طهارت آبی، قاعده یستباح بالتیمم ما یستباح بالطهارة المائیة‌، قرض آب برای طهارت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه طهارت با آب به زیرصفحه طهارت با آب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 4
 • المهذب البارع : صفحه 78
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 111
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 126
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 390
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 372، 397، 451
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 17
 • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 175
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 26
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 3
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 6