پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طهارت قاری قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت برای قرائت قرآن