پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"طهارت مائیه"واژه زیر را بکار ببرید:

طهارت آبی