پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام رضا علیه السلام درباره درمان انتفاء عادت حیض با خضاب به حناء ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 3 صفحه 67