پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عاریه مستاجر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عاریه عین مستاجره

اعم

احکام اجاره، عاریه ( عقد )

وابسته

مستاجر

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 58
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 186
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 111