پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مُؤَدّی دیه

اخص

عاقله لقیط، عاقله متوسط
به لحاظ حریت:
عاقله حرّ، عاقله عبد
به لحاظ دین:
عاقله ذمی ( فقه )، عاقله مسلمان
به لحاظ فقر موقوف علیه:
عاقله غنی، عاقله فقیر
به لحاظ نوع:
امام معصوم ( ع )، ضامن جریره ( فقه )، عصبه ( فقه )، معتق ( فقه )

وابسته

ارث عاقله، بلوغ عاقله، جرح عاقله، جنایت بر خود، خودداری از پرداخت دیه، دیه ( خاص )، شرایط عاقله ( فقه )، ضمان عاقله ( فقه )، عقل عاقله ( فقه )، قدرت مالی عاقله، قسمت دیه بر عاقله، مُؤَدّی دیه فاقد عاقله

== منابع ==magshow.php?kind=223index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 307
 • الفقه جلد 86 : صفحه 133
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 30 : صفحه 436
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 29 : صفحه 221
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 286
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 599 599
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 441
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 413
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 548
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 202
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 356
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 332
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2478
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 300
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 15 : صفحه 507[۱]