پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عبادات بدنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عبادت بدنی ( فقه )

اعم

عبادات بالمعنی الاخص

اخص

اعتکاف، تشهد، حج ( اعم )، روزه ( فقه )، سجده ( فقه )، طواف، نماز ( فقه )

وابسته

آیات عبادات بدنی، اشتراط در عبادات، صحت عبادت بدنی، عبادات مالی، نیابت در عبادت بدنی، وصیت به واجب بدنی، وکالت در عبادات بدنی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عبادات بدنی به زیرصفحه عبادات بدنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?cmd=cards_desc&id=464&keyword=&jeld1=%7Bjeld1%7D&jeld2=%7Bjeld2%7D&date1=%7Bdate1%7D&date2=%7Bdate2%7D&show_title=&show_page=no