پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عبادت بدنی ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

عبادات بدنی