پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عبادت خدا ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

عبادات بالمعنی الاعم