پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عطیه ( عام )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عطایا ( فقه )

اعم

عقد ( فقه )

اخص

اقطاع ( عمل )، عطیه به خویشاوند، عطیه در بیماری، عطیه در سلامت
به لحاظ تنجیز:
عطیه مؤخره، عطیه منجّزه
به لحاظ حیات و مرگ:
عطیه در حیات، وصیت تملیکی ( فقه )

وابسته

مستحبات عطیه، وکالت در عطایا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عطیه ( عام ) به زیرصفحه عطیه ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 6 : صفحه 246index.php?catid=50
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 191
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 286
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 369
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 453
 • جامع الشتات جلد 4 : صفحه 190
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 158
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 189
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-1 : صفحه 25
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 152
 • مختصر المزنی : صفحه 133
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6 : صفحه 28
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 18 : صفحه 3